Etusivu2022-08-02T17:31:32+03:00

Viesti tehok­kaammin, vaikuta syväl­lisemmin!

Paneudu esiinty­misesi kehittä­miseen koke­neiden spar­raajien avulla. Koulut­tajat ovat vuoden käytös­säsi – prosessi on räätä­löity juuri sinulle.

Varaa ilmainen konsultaatio

Esiintymis­­valmennus johtajille

Johtajan esiintymis­valmennus on ainut­laatuinen konsepti kokonais­valtaiseen esiinty­jänä kehit­tymiseen.

Mikä?

MISTÄ ESIINTYMIS­VALMENNUKSESSA ON KYSE?

1. Kokonais­valtainen ja pitkä­kestoinen valmennus sinulle, joka haluat vaka­vasti kehittää esiin­tyjää itses­säsi.

2. Valmennus antaa sinulle mahdol­lisuuden löytää itses­täsi se paras mahdol­linen esiin­tyjä, jonka kanssa teet töitä menes­tyksel­lisesti loppu­elämäsi.

3. Kouluttajat räätä­löivät valmennus­prosessin juuri sinulle, sinun tarpei­siisi, sinun tilan­teeseesi.

4. Opit esiintymään kaikissa medi­oissa, kaikilla alus­toilla, kaiken­laisten ylei­söjen edessä.

5. Opit hallit­semaan vaati­viakin viestin­tätilanteita, kuten kriisejä, muutoksia, yllä­tyksiä.

Kenelle?

KENELLE ESIINTYMIS­VALMENNUS ON SUUNNATTU?

Esiintymis­valmennus soveltuu yhtä lailla toimitus­johtajalle kuin asian­tuntijallekin. Yhteinen nimit­täjä on halu kehittyä esiin­tyjänä ja tarinan­kertojana.

Viestinnän onnistumisen panok­sena voi olla vaikkapa henkilö­brändin rakenta­minen, tiimin­johtajana kehit­tyminen, asiakas­tilaisuuksien suju­vampi hallinta, vakuut­taminen halli­tuksen kokouk­sissa, webinaarin juonta­minen tai onnis­tuminen kriisi­viestinnässä.

Miten?

MITEN ESIINTYMIS­VALMENNUS TOTEU­TETAAN?

Johtajan kokonais­valtainen esiintymis­valmennus perustuu siihen, että koulut­tajat näkevät ja analy­soivat oikeita esiintymis­tilanteitasi: puheitasi, kokouksiasi, haastat­telujasi niin firman sisällä kuin ulko­puolella. Saat näistä tilaisuuk­sista palautetta, ja koulut­tajat suunnit­televat videoidut sparraus­sessiot tarpeidesi mukaan.

Seuraavaan esiintymis­tilaisuuteen valmistau­dumme yhdessä. Kun analy­soitavat esiinty­miset seuraavat toisiaan, näet itse kehityk­sesi, ja tavoit­teita voidaan tarpeen mukaan tarkistaa. Sinulle jää myös kirjal­listen palaut­teiden jatkumo, joista kehitystä voi seurata.

Sparraus­sessioissa me molemmat valmen­tajat olemme käytet­tävissäsi. Tiimin täydentää koulut­tava kuvaaja. Suunni­teltujen palaute­sessioiden ohella olemme käytet­tävissäsi myös Ad hoc -tilanteissa koko vuoden tai koko valmen­nuskauden ajan.

Valmennus­paketit

Räätälöimme koulutuksemme aina tarpeidesi mukaan.

Aloitamme aina tilanteesi ja tarpeidesi kartoittamisesta. Sekä harjoituksissa että analyyseissa voimme käyttää suomen tai englannin kieltä tilanteiden ja tarpeiden mukaan. Seuraavista paketeista voi helposti hahmottaa ajankäytön ja vaikuttavuuden kannalta erilaisia koulutuskokonaisuuksia:

Nopea sopii esimerkiksi sinulle, jolla on edessäsi vaativa esiintymistilanne ja haluat tsekata asiantuntijoiden kanssa, miten jo valmistelemasi esitys kulkee. Saat myös syvällisen, henkilökohtaisen palautteen, jonka pohjalta voit jatkaa itse viestintätaitojesi kehittämistä.

Vaihtoehto A: valmistaudumme esiintymistilanteeseen yhdessä (2 h), kouluttajat seuraavat oikean elämän esiintymisesi livenä, ja sen jälkeen esiintymisesi analysoidaan yhdessä. Analyysin yhteydessä voidaan tehdä yksi kameraharjoitus, jossa keskitytään juuri sinulle tarpeelliseen viestinnän osa-alueeseen (4 h).

Vaihtoehto B: puolen päivän koulutus, jossa valmistaudumme edessä olevaan esiintymistilanteeseen. Koulutus pitää sisällään kaksi kameraharjoitusta, joissa testataan ja treenataan sinulle oleellisia viestintätaitoja.

Koulutuksen jälkeen ymmärrät viestinnän ja viestintävälineiden lainalaisuuksia ja vaatimuksia sekä hallitset hyvän esiintymisen perusteet.

Kolmen koulutuskerran kokonaisuus sopii sinulle, jolla aika on se kirein resurssi. Voimme joko keskittyä analysoimaan oikean elämäsi esiintymistilanteita tai keskittyä treenaamaan kolmea eri esiintymisen osa-aluetta.

Vaihtoehto A: määritetään etukäteen kolme sinulle tärkeää viestintätilannetta, joista ensimmäiseen valmistaudumme yhdessä (2 h). Kouluttajat seuraavat oikean elämän esiintymisesi livenä, ja sen jälkeen esiintymisesi analysoidaan yhdessä. Analyysien yhteydessä tehdään myös kameraharjoituksia, joissa keskitytään edellisen esityksen esiin tuomiin viestinnän osa-alueisiin ja valmistaudutaan seuraavaan (4 h). Kolmannesta esiintymisestä saat palautteen joko kasvokkain tai online.

Vaihtoehto B: kolme kertaa puolen päivän koulutukset, joissa treenataan sinulle oleellisia viestintätaitoja. Vahvistetaan vahvuuksia, kohdataan heikkouksia ja tehdään niitä tietoisiksi. Jokaiseen koulutussessioon kuuluu vähintään kaksi videoitua harjoitusta.

Koulutuksen jälkeen osaat esiintyä taitavasti tilanteesta ja välineestä riippumatta.

Puolen vuoden koulutusohjelma sopii sinulle, jolla on kunnianhimoisia, omia tavoitteita, joihin haluat pyrkiä kehittämällä esiintyjäminääsi tavoitteellisesti.

Valmistaudumme yhdessä viiteen erilaiseen, oikean elämän esiintymistilanteeseesi. Ne voivat olla haastatteluja, puheita, kokouksia, alustuksia, raportointia johtoryhmälle, kehityskeskusteluja jne. Kouluttajat seuraavat ja kuvaavat viisi esiintymistäsi, ja ne analysoidaan yhdessä. Esiintymistesi esiin tuomia esiintyjäminäsi piirteitä kehitetään harjoituksilla, jotka suunnitellaan aina edellisen esityksesi annin perusteella. Kun erilaisia esiintymistilanteita systemaattisesti seurataan ja treenataan, sinulle syntyy koulutusjatkumo, joka kehittää sinua esiintyjänä.

Voimme myös liittää harjoituksiin yhden vaativan, sisäisen viestintätilanteen sparrauksen näyttelijän kanssa.

Koulutuksessa löydät itsestäsi uusia, viestinnällisiä ja henkilökohtaisia voimavaroja. Saat myös välineitä ja rohkeutta vaativiin viestintätilanteisiin.

Vuoden koulutusohjelma sopii sinulle, joka haluat löytää oman, henkilökohtaisen, omiin vahvuuksiisi perustuvan esiintyjäpersoonan ja kehittää sitä pitkäjänteisesti.

Vuoden alussa luomme henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman ja sovimme tavoitteistasi.
Koulutus rakentuu kahdeksasta valmennussessiosta, jotka koostuvat aidon esiintymistilanteesi seuraamisesta, sen analyysista ja purusta sekä tulevaan esiintymistilanteeseen valmistautumisesta.

Voimme toteuttaa yhden tai muutaman koulutussession ammattinäyttelijän kanssa. Voimme esimerkiksi sparrata näyttelijän kanssa haastavaa sisäistä viestintätilannetta, jolloin näyttelijälle käsikirjoitetaan rooli hankalasta kohderyhmästä. Voimme myös toteuttaa studiokeskusteluharjoituksen monikameratuotantona, jolloin näyttelijälle käsikirjoitetaan yhtiösi tai pyrkimyksiesi vastavoimaa edustavan tahon rooli.

Vuoden koulutuspaketissa kouluttajat ovat käytettävissäsi koko vuoden ajan myös äkillisissä tilanteissa.

Koulutuksen jälkeen vaikuttavuutesi viestijänä paranee. Rohkaistut kohtaamaan tunteesi ja käytät tietoista tunneilmaisua työelämän johtamisessa ja viestinnässä. Kehityt (muutos)johtajana uudelle tasolle uusien viestintä- ja tunnetaitojesi ansiosta.

Viestintätaidoista ei saa loppuarvosanaa, eikä viestinnässä kehittymiselle ole loppua tämän yhden elämän aikana.

Jatkuva koulutus sopii sinulle, joka ymmärrät viestinnän keskeisyyden omassa vaikuttavuudessasi ja haluat vaalia ja kehittää taitojasi jatkuvasti.

Valmentajat

VALMENTAJINA TOIMIVAT KOKENEET VIESTINNÄN AMMAT­TILAISET, VTM KIMMO RÄNTILÄ JA FM MARJO TIITTO. KUVAAJA, MMM TUOMO HÄRKÖNEN ANTAA VINKKEJÄ VISUAA­LISESSA VIESTIN­NÄSSÄ ONNISTUMISEEN.

VTM Kimmo Räntilä

Kimmo Räntilä on kokenut viestintä­konsultti ja -kouluttaja, jolla on YLE-vuosien takaama vankka journa­listinen tausta. Hän on Kriittisen korkea­koulun pitkän kirjoittaja­koulutus­­ohjelman ja Teatteri­korkeakoulun pitkän käsikirjoittaja­­koulutusohjelman koulima dramaturgi ja käsi­kirjoittaja.

Kautta vuosien asiak­kaat ovat kiitelleet hänen paneutu­mistaan, psyko­logista viisauttaan ja henkilö­kohtaisen kohtaa­misen kykyään.

Kehittää ylimmän johdon viestin­nällisiä taitoja!

Suosittelen lämpimästi Kimmon viestintä­valmennusta. Yksilöl­lisesti räätälöity, konkreet­tisiin harjoituksiin perus­tuva ja todel­lisia media­tilanteita simu­loiva valmennus kehittää ylimmän johdon viestin­nällisiä taitoja ja parantaa koko organi­saation viestintä­kyvykkyyttä.

Anne JalkalaAnne Jalkala, Vice President, Innovation and Venturing, Fortum Oyj

FM Marjo Tiitto

Marjo Tiitto työskenteli pitkään toimit­tajana MTV:n Uuti­sissa ennen siirty­mistään yritys­viestinnän pariin. Hän on työsken­nellyt yritys­viestinnän päällik­könä sekä media-alalla että lääke­teollisuudessa.

Marjon viestinnän ja tarinan­kerronnan osaa­minen pohjautuu sekä journa­listiikan että käsi­kirjoit­tamisen maisteri­­tutkintoihin. Marjo tietää, mitä yleisö haluaa kuulla ja miten se heille kan­nattaa kertoa.

Nopea, luotettava, viisas ja sanansa mittainen!

Työskentelin tiiviisti Marjon kanssa ollessani MTV:n toimitus­johtaja. MTV:n strategia- ja brändi­uudistuksen onnistu­minen nojasi pitkälti viestinnän onnis­tumiseen. Marjo todisti kykynsä sekä viestinnän strate­gisena suunnit­telijana että yksityis­kohtien toteuttajana. Hän oli oikea käteni, kun valmis­telin julkis­tusta ja kirjoitin blogeja, kolum­neja ja puheita. Voin lämpi­mästi suosi­tella Marjoa – hän on nopea, luotet­tava, viisas ja sanansa mittainen.

Heikki RotkoHeikki Rotko, hallituksen puheenjohtaja, Choicely Ltd

Varaa tunnin ilmainen konsul­taatio

Varaa aika tunnin ilmaiseen konsul­taatioon Marjon ja Kimmon kanssa! Käydään läpi esiinty­misesi vahvuudet sekä mahdol­liset kehitys­kohdat. Konsultaatio ei velvoita mihinkään.

Viimeisimmät blogikirjoitukset

TUTUSTU JA LUE

Kaikki blogikirjoitukset
Go to Top